Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Přečtěte si důležité informace o tom, jak používáme a uchováváme Vaše osobní údaje

QPROF s.r.o., Janského 2417, 155 00 Praha 5 • +420 777 054 599, +420 602 735 604 • www.qprof.cz • IČ 60489731 • Zápis v OR – spisová značka C 27460 vedená u Městského soudu v Praze.

Jste-li naším zákazníkem a svěřujete nám své osobní údaje, pak my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce Vašich údajů?

Jsme společnost QPROF s.r.o. , se sídlem Janského 2417, 155 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 27460 (dále jen „QPROF“, „správce“ a/nebo „my“) vykonávající činnost zprostředkovatele finančních produktů a poskytování služeb finančního plánování.

QPROF s.r.o. je regulovaným subjektem pod dohledem České národní banky, Finančního arbitra, Finančního analytického úřadu a dalších orgánů veřejné moci. QPROF provádí činnost prostřednictvím svých spolupracovníků a zaměstnanců, kteří jsou ve smluvním vztahu s QPROF a jsou QPROF pověřeni ke zpracování osobních údajů v rozsahu dále uvedeném. Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

Prohlašujeme

Společnost QPROF s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje v roli správce osobních údajů. QPROF s.r.o. věnuje velkou pozornost ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Pro bližší vysvětlení a Vaši lepší orientaci jsme pro Vás připravili tento dokument - Zásady zpracování a ochrany osobních údajů - pro potenciální zákazníky a zákazníky QPROF s.r.o., který popisuje, jak nakládáme s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

V rámci naší hlavní činnosti zprostředkovatele finančních služeb o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů, na základě, kterých by bylo možné identifikovat daný subjekt údajů. Těmito kategoriemi jsou:

 • identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mailová adresa);
 • údaje vztahující se k předmětné smlouvě (např. pojištění – technický průkaz vozidla);
 • údaje pro zjištění potřeb a požadavků zákazníka (např. povolání, rodinné poměry, vzdělání, provozované sporty a koníčky, údaje získané na základě záznamů z jednání);
 • údaje z monitoringu (např. záznamů o využívání online služeb);
 • další Vámi dobrovolně poskytnuté údaje pro poskytnutí služby finančního plánování.

QPROF dále může poskytovat služby a zprostředkovávat uzavření smlouvy i v dalších oblastech mimo trh s finančními produkty, v takových případech o Vás zpracováváme údaje, které jsou potřebné pro uzavření smlouvy, obhajobu našich právník nároků a pro účely plnění našich právních povinností (např. osobní údaje potřebné pro dodržení požadavků AML zákona).

Pro jaké účely se zpracovávají Vaše osobní údaje?

Právní základy zpracování:

a) Plnění povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:
Poskytnutí některých osobních údajů stanovují jednotlivé oborové zákony, jako předpoklad pro poskytnutí služby finančního zprostředkování. V případě neposkytnutí právními předpisy požadovaných osobních údajů Vám nemusí být firmou QPROF poskytnuty požadované služby, nebo nebude možné zprostředkovat uzavření smlouvy.

 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále a výše jen „AML zákon“) - pro plnění povinnosti vyplývající z AML zákona při zprostředkování všech finančních služeb, vyjma neživotního pojištění, a dále u poskytování dalších služeb či pro zprostředkování uzavření smluv, kde má QPROF povinnost plnit požadavky AML Zákona. Pro plnění povinností vyplývajících z AML zákona o Vás zpracováváme po dobu deseti let od ukončení obchodního vztahu zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby), druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, povolání, telefonní číslo a e-mailovou adresu, údaj, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí;
 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - pro plnění povinností dle tohoto zákona zpracováváme po dobu 5 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší) zejména předsmluvní a smluvní dokumentaci, záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla ČNB v rozsahu stanovenými právními předpisy sledovat dodržování požadavků právních předpisů;
 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru - pro plnění povinností dle tohoto zákona po dobu 5 let (v případě zprostředkování smlouvy), nebo po dobu 1 roku (v případě zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru ze strany finanční instituce) - nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší, zpracováváme předsmluvní a smluvní dokumentaci;
 • zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - pro plnění povinností dle tohoto zákona zpracováváme po dobu 10 let od okamžiku výkonu činnosti směřující k uzavření smlouvy, příp. po dobu 10 let od uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (3 roky v případě záznamů komunikace zachycující jednání o uzavření doplňkového penzijní spoření) zejména předsmluvní a smluvní dokumentaci;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro plnění povinností vyplývající z tohoto zákona jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu promlčecí doby, tj. po dobu 15 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší);
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, pro plnění povinností vyplývající z tohoto právního předpisu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu zákonné promlčecí doby, tj. po dobu 15 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší).

V případě zahájení soudního, správního či jiného řízení, vztahujícího se k Vašim osobním údajům, QPROF zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu trvání takového řízení, a to v nezbytném rozsahu. QPROF plní své zákonné povinnosti v rámci poskytování součinnosti České národní bance, soudům, orgánům činným v trestním řízení, exekutorům, notářům, insolvenčním správcům a dalším orgánům veřejné moci dle příslušných právních předpisů.

b) Plnění smlouvy, poskytnutí služby a/nebo opatření přijatá před uzavřením smlouvy, poskytnutím služby:

QPROF zpracovává osobní údaje již od doby započetí jednání o uzavření smlouvy/poskytnutí služby s potenciálním zákazníkem, který projevil zájem o zprostředkování smlouvy/služby. QPROF zpracovává osobní údaje pro účely realizace Vámi požadovaného smluvního vztahu či požadované služby. Osobní údaje QPROF zpracovává v rámci přípravných jednání pro účely posouzení Vašich požadavků a potřeb, zkušeností a znalostí v oblasti finančních služeb, Vaší finanční situace, majetkových a rodinných poměrech, zaměstnaní a/nebo podnikatelské činnosti, vzdělání apod. V souvislosti s uzavřením smlouvy jsou firmou QPROF zpracovávány také osobní údaje, které jsou potřeba pro uzavření smlouvy s danou finanční institucí, přičemž u takových osobních údajů QPROF vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů.

Tyto osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání smluvního vztahu s Vaší osobou a následně do doby promlčení možných nároků z tohoto smluvního vztahu vyplývajících, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

V případě, kdy nedojde k uzavření smlouvy a/nebo k poskytnutí služby firmou QPROF, jsou osobní údaje v interním systému zpracovávány max. po dobu 12 měsíců, následně dochází k jejich archivaci až do doby promlčení všech případných nároků vyplývajících z jednání a činností souvisejících s jednáním o uzavření smlouvy a/nebo poskytnutí služby, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

c) Oprávněné zájmy správce:

Na právním základě oprávněného zájmu firmy QPROF či třetí strany zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v následujících situacích:

 • zpracování osobních údajů osob, které nejsou smluvní stranou – na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje osob, které nejsou smluvní stranou smlouvy. Jedná se zejména o údaje Vašeho partnera, dítěte, např. jakožto pojištěné osoby, osoby obmyšlené, a další osoby, jejichž osobní údaje jsou nezbytné k výkonu zprostředkovatelské činnosti;
 • marketingové aktivity při naplnění podmínky, že můžete vzhledem k okolnostem zasílání obchodních sdělení důvodně předpokládat - zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Přímý marketing zahrnuje nabízení služeb, jíž je subjekt údajů zákazníkem, lze-li předpokládat existenci legitimního oprávněného zájmu správce; právní základ oprávněného zájmu se naopak neuplatní na předávání osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení třetím stranám, se kterými nemá subjekt údajů relevantní existující vztah - zde by byl potřeba souhlas subjektu údajů s tímto účelem zpracování;
 • interní administrativní potřeby firmy QPROF;
 • rozvoj obchodní činnosti, tj. oslovování potenciálních zákazníků a nabízení našich služeb, služeb třetích stran;
 • předávání osobních údajů v rámci firmy QPROF pro rozvoj obchodní činnosti a zajištění maximální optimalizace poskytovaných služeb v rámci synergie trhu finančních služeb a trhu s nemovitostmi v případě, kdy projevíte zájem o takové služby;
 • profilování údajů, které o Vás evidujeme, a to za účelem nabídky služeb firmy QPROF, avšak bez jakýchkoliv právních důsledků pro Vaši osobu;
 • předcházení budoucím právním sporům a ochrana práv a právem chráněných zájmů firmy QPROF ve vztahu k Vaší osobě, finanční instituci či další třetí osobě. Pro tyto účely o Vás může QPROF zpracovávat osobní údaje týkající se zdravotních nebo trestních záznamů, avšak pouze v případě, že jsou takové informace nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhájení právního nároku firmy QPROF.

Existují také další případy, kdy potřebujeme sdílet a/nebo zpřístupňovat Vaše osobní údaje, aby bylo možné je řádně zpracovávat. Mezi osoby, se kterými můžeme sdílet tyto údaje a/nebo kterým je můžeme zpřístupnit, patří např. externí dodavatelé (např. společnosti poskytující poštovní služby a tiskárny, dodavatelé informačních technologií a systémů, společnosti poskytující právní dokumenty, právní poradci a další osoby, které se podílejí na poskytování našich služeb) či orgány veřejné moci.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Následuje přehled Vašich práv týkajících se Vašich osobních údajů.

1. Právo být informován
Máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Proto Vám také sdělujeme informace obsažené v tomto Informačním memorandu.


2. Právo na přístup
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny v tomto Informačním memorandu). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.


3. Právo na opravu
Máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.


4. Právo na výmaz
Také označováno jako „právo být zapomenut“ - umožňuje Vám požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní - i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.


5. Právo na omezení zpracování
V určitých situacích máte právo “zablokovat“ nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.


6. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat kopii osobních údajů, které jste nám poskytl a znovu je použít nebo sdílet pro osobní účely. Osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.


7. Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.


8. Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, webová adresa: www.uoou.cz.

Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně volnou formou, nebo prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu www.qprof.cz. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis, nebo může být zaslána prostřednictvím datové schránky daného subjektu údajů.

Z jakých zdrojů zpracovávané osobní údaje pochází?

Vaše osobní údaje zpracovávané firmou QPROF pro účely výše uvedené pocházejí z následujících zdrojů:

a) údaje jste nám poskytli Vy, např. v souvislosti s poskytnutím služby, uzavřením smlouvy a/nebo dobrovolně v průběhu spolupráce/obchodního vztahu,

b) údaje jsme získali od finanční instituce, se kterou spolupracujeme, a se kterou jsou osobní údaje sdíleny na základě smluvního vztahu,

c) od třetí osoby, která doporučila naše služby Vaší osobě,

d) od orgánů veřejné moci,

e) z veřejně dostupných zdrojů - veřejné evidence a Vámi zveřejněné údaje na internetu,

f) v rámci firmy QPROF

Propojení údajů

QPROF sdružuje údaje o Vás v interních systémech. Pokud uzavíráte například další smlouvu, tyto informace budou propojeny také s Vašimi dalšími údaji, které jste nám poskytli již dříve. Tímto je zaručena aktuálnost všech dat.

Vaše osobní údaje vždy chráníme

QPROF se při zpracovávání osobních údajů řídí následujícími principy:

 • veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně;
 • zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • v rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány;
 • zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost;
 • uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • chráníme Vaše osobní údaje, a to i tehdy, když najímáme externí dodavatele služeb;
 • zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další uložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.);
 • když potřebujeme provést přenos osobních údajů mezi námi a stranou mimo naši společnost – například nějaké finanční instituci – ujistíme se, že používáme bezpečný způsob přenosu (např. šifrovaná e-mailová komunikace);
 • vytváříme záložní kopie našich systémů a databází, aby se předešlo neočekávané ztrátě důležitých informací, které o Vás evidujeme.

Kdo se může stát příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje poskytujeme v odůvodněných případech a jen v oprávněných případech těmto kategoriím příjemců:

 • finančním institucím, se kterými má QPROF uzavřenou smlouvu za účelem zprostředkování jejich finančních produktů a služeb (seznam spolupracujících finančních institucí naleznete na webových stránkách firmy QPROF);
 • obchodním partnerům firmy QPROF za účelem uzavření smlouvy či poskytnutí služby na Vaši žádost;
 • společnosti BROKER TRUST a.s., Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, IČO: 26439719, jejíž jsme smluvní partner, která zajišťuje veškerou administrativu tak zvaný “back office”, včetně digitálního archivu veškerých uzavíraných smluv;
 • orgánům veřejné moci (ČNB, Finanční arbitr apod.) a soudům (zejm. při plnění našich zákonných povinností);
 • poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.).

V případě nejasností ohledně zpracování osobních údajů nás kontaktuje na adrese sídla naší společnosti, nebo na e-mailové adrese info@qprof.cz. Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli aspektem shromažďování, sdílení nebo používání Vašich osobních údajů z naší strany, neváhejte nám to sdělit. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.